Môn Toán Lớp 5: Bài 1 a. Viết các số thập phân thích hợp vào chỗ chấm 34m2 45cm2=-.m2 7dm2 30cm2=-.dm2 8,56dm2=-.cm2 0,42m2 = -dm2 1,8ha=.

Môn Toán Lớp 5: Bài 1 a. Viết các số thập phân thích hợp vào chỗ chấm 34m2 45cm2=…..m2 7dm2 30cm2=…..dm2 8,56dm2=…..cm2 0,42m2 = ….dm2 1,8ha=….m2 b. Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là dm2: 5dm2 3cm2 ; 12dm2 123mm2 ; 31dm2 20mm2

Môn Toán Lớp 2: Nhà cánh cam và nhà ốc sên bị ngăn cách bởi một con sông . Cánh cam dùng hai thanh gỗ làm thành cây cầu Bắc qua sông. Thanh gỗ thứ n

Môn Toán Lớp 2: Nhà cánh cam và nhà ốc sên bị ngăn cách bởi một con sông . Cánh cam dùng hai thanh gỗ làm thành cây cầu Bắc qua sông. Thanh gỗ thứ nhất dài 11cm và dài hơn thanh gỗ thứ hai 3D m A. Thanh gỗ thứ hai dài bao nhiêu … Đọc tiếp