Môn Toán Lớp 2: Nhà cánh cam và nhà ốc sên bị ngăn cách bởi một con sông . Cánh cam dùng hai thanh gỗ làm thành cây cầu Bắc qua sông. Thanh gỗ thứ n

Môn Toán Lớp 2: Nhà cánh cam và nhà ốc sên bị ngăn cách bởi một con sông . Cánh cam dùng hai thanh gỗ làm thành cây cầu Bắc qua sông. Thanh gỗ thứ nhất dài 11cm và dài hơn thanh gỗ thứ hai 3D m A. Thanh gỗ thứ hai dài bao nhiêu … Đọc tiếp

Môn Toán Lớp 8: 1, tích của hai đa thức: x+y và 2x-y? 2, chia đa thức (2$x^{3}$ – 4$x^{2}$) : 2$x^{2}$ 3, giá trị của đa thức 3xy+y-2x tại x=1, y=-2

Môn Toán Lớp 8: 1, tích của hai đa thức: x+y và 2x-y? 2, chia đa thức (2$x^{3}$ – 4$x^{2}$) : 2$x^{2}$ 3, giá trị của đa thức 3xy+y-2x tại x=1, y=-2 là? 4, Phân tích đa thức thành nhân tử: a, $x^{2}$ + 2x b, $x^{3}$ + $x^{2}$ – 4x – 4 5, Thực … Đọc tiếp