Môn Toán Lớp 10: 1. a) Giải hệ phương trình : `x.y.(x+y)=2` `x^2 + y^3 + x^3.y^3 + 7.(x+1).(y+1)=31` b) Giải phương trình : `9+3` căn `x.(3-2x)` `=7` că

Môn Toán Lớp 10: 1. a)
Giải hệ phương trình :
`x.y.(x+y)=2`
`x^2 + y^3 + x^3.y^3 + 7.(x+1).(y+1)=31`
b)
Giải phương trình :
`9+3` căn `x.(3-2x)` `=7` căn `x` `+5` căn `3-2x`

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 10: 1. a) Giải hệ phương trình : `x.y.(x+y)=2` `x^2 + y^3 + x^3.y^3 + 7.(x+1).(y+1)=31` b) Giải phương trình : `9+3` căn `x.(3-2x)` `=7` că”

Viết một bình luận