Môn Toán Lớp 10: Ai giải giúp em với. Cho hình bình hành ABCD tâm O. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Chứng minh: a) vectơ AB + vectơ AD = 2AO b) vectơ

Môn Toán Lớp 10: Ai giải giúp em với.
Cho hình bình hành ABCD tâm O. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Chứng minh:
a) vectơ AB + vectơ AD = 2AO
b) vectơ AB + vectơ AC + vectơ AD = 2AC
c) vectơ AB + vectơ OD – 1/2 vectơ AC = vectơ 0
d) vectơ GA + vectơ GC = 1/3 vectơ BD

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 10: Ai giải giúp em với. Cho hình bình hành ABCD tâm O. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Chứng minh: a) vectơ AB + vectơ AD = 2AO b) vectơ”

 1. a.
  \vec{AB}+\vec{AD}
  =\vec{AO}+\vec{OB}+\vec{AO}+\vec{OD}
  =2\vec{AO}+(\vec{OB}+\vec{OD})
  =2\vec{AO}+\vec{0}
  =2\vec{AO} (đpcm)
  b.
  \vec{AB}+\vec{AC}+\vec{AD}
  =\vec{AC}+\vec{AC}+\vec{AC}+(\vec{CB}+\vec{CD})
  =3\vec{AC}+\vec{CD}
  =3\vec{AC}-\vec{AC}
  =2\vec{AC} (đpcm)
  c.
  \vec{AB}+\vec{OD}-1/2\vec{AC}
  =\vec{AB}+\vec{OD}-1/2\vec{AB}-1/2\vec{AD}
  =1/2\vec{AB}+\vec{OD}-1/2\vec{AD}
  =1/2\vec{AD}+1/2\vec{DB}+\vec{OD}-1/2\vec{AD}
  =1/2\vec{DB}+\vec{OD}
  =\vec{DO}+\vec{OD}
  =\vec{DD}
  =\vec{0} (đpcm)
  d.
  \vec{GA}+\vec{GC}
  =\vec{BG}
  =2/3\vec{BO}
  =2/3(1/2\vec{BD})
  =1/3\vec{BD} (đpcm)
  $\\$
  $\boxed{\color{pink}{\text{#hoanganhnguyen09302}}}$

  Trả lời

Viết một bình luận