Môn Toán Lớp 10: Cho hình vuông ABCD tâm O , cạnh a . Tính `a) vec{AC} . (vec{AB} + vec{AD})` `b) (vec{AB} + vec{AD}) . (vec{BD} + vec{BC})` `c) (vec{

Môn Toán Lớp 10: Cho hình vuông ABCD tâm O , cạnh a . Tính
`a) vec{AC} . (vec{AB} + vec{AD})`
`b) (vec{AB} + vec{AD}) . (vec{BD} + vec{BC})`
`c) (vec{AC} – vec{AB}) . (vec{2AD} – vec{AB})`
`d) (vec{AB} + vec{AC}) . (vec{BC} + vec{BD} + vec{BA})`
`e) vec{OA} . vec{AB}`

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 10: Cho hình vuông ABCD tâm O , cạnh a . Tính `a) vec{AC} . (vec{AB} + vec{AD})` `b) (vec{AB} + vec{AD}) . (vec{BD} + vec{BC})` `c) (vec{”

Viết một bình luận