Môn Toán Lớp 10: Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. CMR : với mọi điểm O ta có vectoOA + vectoOB + vecto OC = 3 vecto OG

Môn Toán Lớp 10: Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. CMR : với mọi điểm O ta có vectoOA + vectoOB + vecto OC = 3 vecto OG

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 10: Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. CMR : với mọi điểm O ta có vectoOA + vectoOB + vecto OC = 3 vecto OG”

 1. $\\$ Ta có: vec{OA}=vec{OG}+vec{GA}
  $\\$ vec{OB}=vec{OG}+vec{GB}
  $\\$ vec{OC}=vec{OG}+vec{GC}
  $\\$ Vì G là trọng tâm của ΔABC
  $\\$ =>vec{GA}+vec{GB}+vec{GC}=vec0
  $\\$ Ta có: vec{OA}+vec{OB}+vec{OC}
  $\\$ =vec{OG}+vec{GA}+vec{OG}+vec{GB}+vec{OG}+vec{GC}
  $\\$ =3vec{OG}+vec{GA}+vec{GB}+vec{GC}
  $\\$ =3vec{OG}+vec0
  $\\$ =3vec{OG}
  $\\$ => Điều phải chứng minh.

  Trả lời
 2. Ta có:
  $\overrightarrow{OA}$=$\overrightarrow{OG}$+$\overrightarrow{GA}$                 
  $\overrightarrow{OB}$=$\overrightarrow{OG}$+$\overrightarrow{GB}$
  $\overrightarrow{OC}$=$\overrightarrow{OG}$+$\overrightarrow{GC}$
  => $\overrightarrow{OB}$+$\overrightarrow{OA}$+$\overrightarrow{OC}$ =$\overrightarrow{OG}$+$\overrightarrow{GA}$+$\overrightarrow{OG}$+$\overrightarrow{GB}$+$\overrightarrow{OG}$+$\overrightarrow{GC}$
  =>$\overrightarrow{OA}$$+\overrightarrow{OB}$$+\overrightarrow{OC}$ 
  =$3\overrightarrow{OG}$$(\overrightarrow{GA}$$+\overrightarrow{GB}$$+\overrightarrow{GC})$
  Vì: G là trọng tâm của $\Delta$ABC 
  => $\overrightarrow{GA}$$+\overrightarrow{GB}$$+\overrightarrow{GC}$$=\overrightarrow{0}$
  =>$\overrightarrow{OA}$$+\overrightarrow{OB}$$+\overrightarrow{OC}$
  =3$\overrightarrow{OG}$$+\overrightarrow{0}$
  => $\overrightarrow{OA}$$+\overrightarrow{OB}$$+\overrightarrow{OC}$=3$\overrightarrow{OG}$
  $chucbanhoctot$
  $\textit{~KaitoKid!}$
   

  Trả lời

Viết một bình luận