Môn Toán Lớp 10: Số phần tử của tập hợp A={x R| 4x^2-4x+1=0} là

Môn Toán Lớp 10: Số phần tử của tập hợp A={x R| 4x^2-4x+1=0} là

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 10: Số phần tử của tập hợp A={x R| 4x^2-4x+1=0} là”

 1. Giải đáp:
  A có 1 phần tử 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  A={x∈RR | 4x^2-4x+1=0}
  Có : 4x^2-4x+1=0
  <=> (2x+1)^2=0
  <=> {(2x+1=0),(-2x-1=0):}
  <=> $\begin{cases} x=\dfrac{-1}{2}\\x=\dfrac{-1}{2} \end{cases}$
  => x=-1/2
  =>  A={-1/2}
  -> A có 1 phần tử

  Trả lời

Viết một bình luận