Môn Toán Lớp 11: Từ các chữ số 0,1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số có 10 chữ số trong đó chữ số 1 có măt 2 lần chữ số 4 có mặt 3 lần các chữ số k

Môn Toán Lớp 11: Từ các chữ số 0,1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số có 10 chữ số trong đó chữ số 1 có măt 2 lần chữ số 4 có mặt 3 lần các chữ số khác có mặt đúng 1 lần
giupspppppp :(( với ạ

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 11: Từ các chữ số 0,1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số có 10 chữ số trong đó chữ số 1 có măt 2 lần chữ số 4 có mặt 3 lần các chữ số k”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta dễ dàng nhận thấy rằng đề bài tương đương với:
  Xếp số tự nhiên có 10 chữ số từ các số:{1;1;4;4;4;0;2;3;5;6}
  Xếp số có 10 chữ số từ các số đã cho có 10! – 9!(cách)
  Do số 1 lặp lại 2 lần,số 4 lặp lại 3 lần nên số chữ số ta lập được là:
  \frac{10!-9!}{2!.3!} = 272160(\text{số})
  Vậy lập được tất cả 272160 số thỏa mãn yêu cầu đề cho.

  Trả lời

Viết một bình luận