Môn Toán Lớp 12: cho hàm số y=f(x) liên tục trên r và có đạo hàm f'(x)=-x2 . khẳng định nào sau đây là đúng a. f(2022) < f(2021) b. f(-1) = f(1) c.

Môn Toán Lớp 12: cho hàm số y=f(x) liên tục trên r và có đạo hàm f'(x)=-x2 . khẳng định nào sau đây là đúng
a. f(2022) < f(2021)
b. f(-1) = f(1)
c. f(2021) > f(2022)
d. f(1) > f(0)

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 12: cho hàm số y=f(x) liên tục trên r và có đạo hàm f'(x)=-x2 . khẳng định nào sau đây là đúng a. f(2022) < f(2021) b. f(-1) = f(1) c.”

Viết một bình luận