Môn Toán Lớp 2: Tổng của hai số là 78. Nếu tăng số hạng thứ nhất 56 đơn vị và giảm số hạng thứ hai 39 đơn vị.Thì tổng mới là bao nhiêu??

Môn Toán Lớp 2: Tổng của hai số là 78. Nếu tăng số hạng thứ nhất 56 đơn vị và giảm số hạng thứ hai 39 đơn vị.Thì tổng mới là bao nhiêu??

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 2: Tổng của hai số là 78. Nếu tăng số hạng thứ nhất 56 đơn vị và giảm số hạng thứ hai 39 đơn vị.Thì tổng mới là bao nhiêu??”

Viết một bình luận