Môn Toán Lớp 3: Hiệu của hai số là 55. nếu chuyển từ số trừ sang số bị trừ 8 đơn vị tìm hiệu mới?

Môn Toán Lớp 3: Hiệu của hai số là 55. nếu chuyển từ số trừ sang số bị trừ 8 đơn vị tìm hiệu mới?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 3: Hiệu của hai số là 55. nếu chuyển từ số trừ sang số bị trừ 8 đơn vị tìm hiệu mới?”

 1. Vì số trừ giảm 8 đơn vị nên hiệu tăng 8 đơn vị, số bị trừ tăng 8 đơn vị nên hiệu tăng 8 đơn vị
  Tổng số đơn vị đã tăng là : 
  8 + 8 = 16 ( đơn vị )
  Hiệu của hai số sau khi giảm số trừ sang số bị từ 8 đơn vị là:
  55 + 16 = 71 ( đơn vị )
  Đáp số: 71 đơn vị
  #na

  Trả lời

Viết một bình luận