Môn Toán Lớp 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất45 x3 +14 x45 -7 x45 55 x9 -63 x3 +42 x9 +24 x 9 Nếu số A chia cho năm thì được t

Môn Toán Lớp 3:

Tính bằng cách thuận tiện nhất

45 x3 +14 x45 -7 x45

55 x9 -63 x3 +42 x9 +24 x 9

Nếu số A chia cho năm thì được thương là 25 số B chia cho 25 thì được thương là 9 (A+B) :2 Được thương là bao nhiêu

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất45 x3 +14 x45 -7 x45 55 x9 -63 x3 +42 x9 +24 x 9 Nếu số A chia cho năm thì được t”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tính bằng cách thuận tiện: 
  45×3+14×45-7×45
  = 45x(3+14-7)
  = 45x(17-7)
  =45×10
  =450.
  __________________________
  55×9- 63×3+ 42×9+ 24×9
  =(55×9+42×9+24×9)-63×3
  = [(55+42+24)x9] -63×3
  =[(97 + 24)x9] -63×3
  = (121x 9) – 63×3
  = 1089 – 63×3
  = 1089 – 189
  = 900.
  Nếu số A :5 = 25 ; số B : 25 = 9
  (A+B) :2 Được thương là bao nhiêu?
  +, A : 5 = 25
  ⇒ A= 25×5
  ⇒ A= 125
  +, B:25=9
  ⇒ B=9×25
  ⇒ B=225 
  (A+B):2 = ? 
  ⇔ (50 + 225):2 = ?
  ⇒ 275 : 2 = 275/2
  ⇒  = 137,5
  Vậy, (A+B):2 = 275/2 = 137,5
  $#hongnhung27092k10$

  Trả lời

Viết một bình luận