Môn Toán Lớp 3: tim sô hạng của tổng: sô bị trừ: sô trừ: tim thừa số của tích: số bị chia: số chia: số hạn: Thừa số:

Môn Toán Lớp 3: tim sô hạng của tổng:
sô bị trừ:
sô trừ:
tim thừa số của tích:
số bị chia:
số chia:
số hạn:
Thừa số:

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 3: tim sô hạng của tổng: sô bị trừ: sô trừ: tim thừa số của tích: số bị chia: số chia: số hạn: Thừa số:”

 1. – Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ số hạng .
  – Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ .
  – Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ hiệu .
  – Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia thừa số .
  – Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân số chia .
  – Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia thương .

  Trả lời

Viết một bình luận