Môn Toán Lớp 3: :Trong 1 phép chia có số chia là 3 thương là 8. Số bị chia của phép chia đó là:=

Môn Toán Lớp 3: :Trong 1 phép chia có số chia là 3 thương là 8. Số bị chia của phép chia đó là:…………

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 3: :Trong 1 phép chia có số chia là 3 thương là 8. Số bị chia của phép chia đó là:=”

Viết một bình luận