Môn Toán Lớp 4: 9+2.x=3^7:3^4 tìm X.

Môn Toán Lớp 4: 9+2.x=3^7:3^4 tìm X.

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: 9+2.x=3^7:3^4 tìm X.”

 1. 9 + 2 . x = 3^7 : 3^4  
  9 + 2 . x = 3^3  
  9 + 2 . x = 27  
  2 . x = 27 – 9  
  2 . x = 18  
  x = 18 : 2
  x = 9  
  Vậy, x = 9  
  _________________________________________
  Giải thích :
  Ta có 3^7 : 3^ 4 = 3^(7 – 4) = 3^ 3
  Theo công thức lũy thừa : x^m : x^n = x^(m – n) (m>=n)  
   

  Trả lời

Viết một bình luận