Môn Toán Lớp 4: b) Tìm x biết: 39132 : x = 1702 1690 x 7569 = 2268 : 4 Câu 8. Tính bằng cách thuận tiện nhất: a) 1

Môn Toán Lớp 4: b) Tìm x biết:
39132 : x = 1702 1690 x 7569 = 2268 : 4
Câu 8. Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) 125 x 12 + 12 x 874 + 12
b) 135 x 37 – 135 + 135 x 64

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: b) Tìm x biết: 39132 : x = 1702 1690 x 7569 = 2268 : 4 Câu 8. Tính bằng cách thuận tiện nhất: a) 1”

 1. 32 132 : x= 1702
                 x= 32 232 : 1702
                 x= 18
   x – 7569=2268:4
   x – 7569=567
   x            = 7569+567
   x            = 8136
  ——————————
  125×12+12×874+12
  = ( 125+874+1) x12
  = 1000 x 12
  = 12 000
  135 x 37 – 135 + 135 x 64
  = ( 64-37-1) x135
  = 36×135
  = 4860
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  b,tìm x,biết :
  39132 : x = 1702 – 1690
  39132 : x = 12
               x = 39132 : 12
               x = 3261
  vậy x=3261
  ——————————
  x – 7569 = 2268 : 4
  x – 7569 = 567
             x = 567+7569
             x = 8136
  vậy x=8136
  ——————————-
  bài 8 :
  a,125 x 12 + 12 x 874 + 12
  =12 x (125+874+1)
  =12 x 1000
  =12000
  ——————————–
  b,135 x 37 – 135 + 135 x 64
  =135 x (37-1+64)
  =135 x 100
  =13500

  Trả lời

Viết một bình luận