Môn Toán Lớp 4: Bài 1:Trung bình cộng của hai số là 345.Tìm hai số đó, biết hiệu hai số đó là 80. Bài 2: Hình chữ nhật có chu vi 42 m, chiều dài hơn ch

Môn Toán Lớp 4: Bài 1:Trung bình cộng của hai số là 345.Tìm hai số đó, biết hiệu hai số đó là 80.
Bài 2: Hình chữ nhật có chu vi 42 m, chiều dài hơn chiều rộng 8 m.Tính diện tích hình chữ nhật.
Bài 3: Tổng của hai số là 534. Nếu thêm 75 vào số lớn và giữ nguyên số bé thì hiệu của hai số đó là 121. Tìm hai số ban đầu?
Bài 4: Bố hơn con 32 tuổi. Trước đây 3 năm tổng số tuổi của hai bố con là 48 tuổi. Tính tuổi hiện nay của mỗi người?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Bài 1:Trung bình cộng của hai số là 345.Tìm hai số đó, biết hiệu hai số đó là 80. Bài 2: Hình chữ nhật có chu vi 42 m, chiều dài hơn ch”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 1:
  Tổng hai số đó là:
  345 x 2=690
  Số lớn là:
  (690+80):2=385
  Số bé là:
  (690-80):2=305
  ______________________
  Bài 2
  Chiều dài hình chữ nhật là:
  (42+8):2=25(m)
  Chiều rộng hình chữ nhật là
  42-25=17(m)
  Diện tích hình chữ nhật là:
  25×17= 425 (m²)
  Đ/s…..
  ___________________________
  Bài 3 
  Hiệu của hai số là
  121-75=46
  Số bé:
  (534-46):2=244
  Số lớn :
  534-244=290
  Đ/s…………..
  _______________________________
  Bài 4
  Tổng số tuổi của bố và  con là:
  48+3 x 2=54 (tuổi)
  tuổi con là :
  (54 – 32):2=11(tuổi)
  Đ/s……………
                   
  vuminhanh4
  hoidap#

  Trả lời
 2. Bài 1:
  Tổng của 2 số là : 345 x 2 = 690
  Vậy số thứ 2 là : 690 – 80 = 610
  Bài 2:
        Nửa chu vi ( hay tổng chiều dài và chiều rộng ) là:
                                       42 : 2 = 21 ( m )
        Chiều dài hình chữ nhật là:
                                  ( 21 + 8 ) : 2 = 15 ( m )
       Chiều rộng hình chữ nhật là:
                                     21 – 15 = 6 ( m)
       Diện tích hình chữ nhật là:
                                      15 x 6 = 90 ( m2 )
                                                        Đáp số: 90 m2
   Bài 3:
  khi thêm 75 vào số lớn thì hiệu giữa số lớn và số bé tăng lên 75 đơn vị.
                            Hiệu giữa 2 số ban đầu là:
                                       121-75=46
                            Số bé là:
                                        (534-46): 2=244
                             Số lớn là:
                                         534 – 244=290
                              ĐÁp số: số lớn: 290
                                            số bé: 244
  Bài 4:
  Mỗi năm mỗi người tăng thêm 1 tuổi lên lúc nào bố cũng hơn con là 3 2 tuổi
                              Tuổi con trước đây 3 năm là : 
                                 ( 48 – 32 ) : 2 = 8 ( tuổi )
                               Tuổi con hiện nay là :
                                   8 + 3 = 11 ( tuổi )
                                       Đáp số :11 tuổi 
  Nhớ vote 5 sao cho mình nha

  Trả lời

Viết một bình luận