Môn Toán Lớp 4: Cho số có hai chữ số , tổng của hai là 11 biết rằng số đó lớn hơn số viết theo thứ tự ngược lại là 27 vậy số đó là…

Môn Toán Lớp 4: Cho số có hai chữ số , tổng của hai là 11 biết rằng số đó lớn hơn số viết theo thứ tự ngược lại là 27
vậy số đó là…

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Cho số có hai chữ số , tổng của hai là 11 biết rằng số đó lớn hơn số viết theo thứ tự ngược lại là 27 vậy số đó là…”

Viết một bình luận