Môn Toán Lớp 4: Khi viết thêm chữ số 2 vào bên phải một số tự nhiên có ba chữ số thì số đó tăng thêm 4106 đơn vị. Vậy số có ba chữ số đó là: … a/546

Môn Toán Lớp 4: Khi viết thêm chữ số 2 vào bên phải một số tự nhiên có ba chữ số thì số đó tăng thêm 4106 đơn vị. Vậy số có ba chữ số đó là: …
a/546
b/456
c/450
d/654

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Khi viết thêm chữ số 2 vào bên phải một số tự nhiên có ba chữ số thì số đó tăng thêm 4106 đơn vị. Vậy số có ba chữ số đó là: … a/546”

 1. Ta gọi số cần tìm là abc
  Ta có : abc2 = 4106 + abc
               abc xx 10 + 2 = 4106 + abc
               abc xx 10 = 4106 – 2 + abc
               abc xx 10 = 4104 + abc
               abc xx 10 – abc = 4104
                abc xx 9 = 4104
                         abc = 4104 : 9
                         abc = 456
  Vậy ta chọn đáp án B
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:456
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:                                                                                                                           Khi viết thêm chữ số 2 vào bên phải một số tự nhiên thì số đó gấp lên 10 lần và 2 đơn vị. Ta có sơ đồ sau :Dựa vào sơ đồ ta… Thử lại : 4562 – 456 = 4106. Vậy số cần tìm là 456.
   

  Trả lời

Viết một bình luận