Môn Toán Lớp 4: một huyện miền núi có 8 xã vùng thấp và 9 xã vùng cao.mỗi xã vùng thấp được cấp 850 quyển truyện,mỗi xã vùng cao được cấp 980 quyển tru

Môn Toán Lớp 4: một huyện miền núi có 8 xã vùng thấp và 9 xã vùng cao.mỗi xã vùng thấp được cấp 850 quyển truyện,mỗi xã vùng cao được cấp 980 quyển truyện.Hỏi huyện đó được cấp bao nhiêu quyển truyện ?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: một huyện miền núi có 8 xã vùng thấp và 9 xã vùng cao.mỗi xã vùng thấp được cấp 850 quyển truyện,mỗi xã vùng cao được cấp 980 quyển tru”

 1. 8 xã vùng thấp được cấp số quyển truyện là:
            8×850=6800 ( quyển )
  9 xã vùng cao được cấp số quyển truyện là:
            9×980=8820 ( quyển )
  Huyện đó được cấp số quyển truyện là:
             6800+8820=15620 ( quyển )
                        Đáp số: 15620 quyển truyện

  Trả lời

Viết một bình luận