Môn Toán Lớp 4: một mảnh đất hình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp bằng 307m chiều dài hơn chiều rộng 97m a)tính chu vi b) tính diện tích mản

Môn Toán Lớp 4: một mảnh đất hình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp bằng 307m chiều dài hơn chiều rộng 97m
a)tính chu vi
b) tính diện tích mảnh đất đó

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: một mảnh đất hình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp bằng 307m chiều dài hơn chiều rộng 97m a)tính chu vi b) tính diện tích mản”

 1. Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật là:
      (307 + 97) : 2 = 202(m)
  Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật là:
       (307 – 97) : 2 = 105 (m)
  a) Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:
        (202 + 105) xx 2 = 614 (m)
  b)  Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:
         202 xx 105 = 21210 (m^2)
                              Đáp số : a) 614m.
                                            b) 21210 m^2.

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Chiều dài mảnh đất là :
    (307+97): 2 = 202 (m)  
  Chiều rộng mảnh đất là :
  307 – 202 = 105 (m)  
  a) Chu vi mảnh đất là :
  (202+105)xx2 = 614 (m)  
  b) Diện tích mảnh đất là :
  202 xx 105 = 21210 (m^2)  
  Đáp số :……..

  Trả lời

Viết một bình luận