Môn Toán Lớp 4: Tìm một số tự nhiên, biết rằng 21 chia cho số đó rồi nhân với 3 thì được 9

Môn Toán Lớp 4:

Tìm một số tự nhiên, biết rằng 21 chia cho số đó rồi nhân với 3 thì được 9

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Tìm một số tự nhiên, biết rằng 21 chia cho số đó rồi nhân với 3 thì được 9”

Viết một bình luận