Môn Toán Lớp 4: Phân tich các số sau 58041103,675417,8016043,403076100,90413064

Môn Toán Lớp 4: Phân tich các số sau
58041103,675417,8016043,403076100,90413064

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Phân tich các số sau 58041103,675417,8016043,403076100,90413064”

 1. 58 041 103 : 5 chục triệu , 8 triệu , 4 chục nghìn , 1 nghìn , 1 trăm , 3 đơn vị.
  675 417 : 6 trăm nghìn , 7 chục nghìn , 5 nghìn , 4 trăm , 1 chục , 7 đơn vị.
  8 016 043 : 8 triệu ,1 chục nghìn , 6 nghìn , 4 chục , 3 đơn vị.
  403 076 100 : 4 trăm triệu , 3 triệu , 7 chục nghìn , 6 nghìn , 1 trăm.
  90 413 064 : 9 chục triệu , 4 trăm nghìn , 1 chục nghìn , 3 nghìn , 6 chục , 4 đơn vị.

  Trả lời
 2. 58 041 103 : 5 chục triệu, 8 triệu, 4 chục nghìn, 1 nghìn, 1 trăm và 3 đơn vị.
  675 417 : 6 trăm nghìn, 7 chục nghìn, 5 nghìn, 4 trăm, 1 chục và 7 đơn vị.
  8 016 043 : 8 triệu, 1 chục nghìn, 6 nghìn, 4 chục và 3 đơn vị.
  403 076 100 : 4 trăm triệu, 3 triệu, 7 chục nghìn, 6 nghìn và 1 trăm đơn vị.
  90 413 064 : 9 chục triệu, 4 trăm nghìn, 1 chục nghìn, 3 nghìn, 6 chục và 4 đơn vị.

  Trả lời

Viết một bình luận