Môn Toán Lớp 4: tìm số trung bình cộng của dãy số gồm các số lẻ từ 11 đến 100 kết quả thu được là bao nhiêu

Môn Toán Lớp 4: tìm số trung bình cộng của dãy số gồm các số lẻ từ 11 đến 100 kết quả thu được là bao nhiêu

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: tìm số trung bình cộng của dãy số gồm các số lẻ từ 11 đến 100 kết quả thu được là bao nhiêu”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có dãy số lẻ đó là :
  11;13;15;….;97;99   
  Số số lẻ là :
    (99-11):2+1 = 45 (số hạng)
  Tổng của dãy là :
    (11+99)xx45:2 = 2475   
  Trung bình cộng của dãy là ;
    2475 : 45 = 55   
  Đáp số :   55   

  Trả lời
 2. Giải
  Các số lẻ từ 11 đến 100 là :
  11 ; 13 ; 15 ; 17 ; …. ; 99
  Số số lẻ từ 11 đến 100 là :
  (99-11):2+1 = 45 (số)
  Tổng các số lẻ từ 11 đến 100 là :
  (99+11).45:2 = 2475 
  Trung bình cộng các số lẻ từ 11 đến 100 là :
  2475 : 45 = 55
  Đáp số : 55
   

  Trả lời

Viết một bình luận