Môn Toán Lớp 5: 1. a) 3,5+4,67+6,5+5,33 b) 12,51+23,24+87,49 c) 0,19+8,35+0,81+1,65 d) 2022+19,8+7978+80,2 e) 99+1,53+0,01+1,47

Môn Toán Lớp 5: 1.
a) 3,5+4,67+6,5+5,33
b) 12,51+23,24+87,49
c) 0,19+8,35+0,81+1,65
d) 2022+19,8+7978+80,2
e) 99+1,53+0,01+1,47

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 1. a) 3,5+4,67+6,5+5,33 b) 12,51+23,24+87,49 c) 0,19+8,35+0,81+1,65 d) 2022+19,8+7978+80,2 e) 99+1,53+0,01+1,47”

 1. #nado503312
  Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) 3,5+4,67+6,5+5,33 =
       (3,5 + 6,5) + (4,67 + 5,33) =
              10      +         10         =   20
  b) 12,51 + 23,24 + 87,49 + 76,76 =
      (12,51 + 87,49)  + (23,24 + 76,76) = 
                 100         +           100          = 200
  c) 0,19+8,35+0,81+1,65 =
     (0,19 + 0,81) + (8,35 + 1,65) =
              1          +          10         =  11
  d) 2022+19,8+7978+80,2 =
       (2022 + 7978) + (19,8 + 80,2) =
                10000     +         100       =   10100
  e) 99+1,53+0,01+1,47 =
     (99 + 0,01) + (1,53 + 1,47) =
          99,01     +          3          = 102,01

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  a) 3,5+4,67+6,5+5,33= (3,5+6,5)+(4,67+5,33)
                                     =10+10
                                     =20

  b)12,51+23,24+87,49= 35,75+87,49
                                    = 123,24

  c) 0,19+8,35+0,81+1,65= (0,19+0,81)+(8,35+1,65)
                                        =         1        +         10
                                        =                  11
  d) 2022+19,8+7978+80,2 = (2022+7978) + (19,8+80,2)
                                            = 10000            +     100
                                            =   10100
  e) 99+1,53+0,01+1,47= (99+0,01) +(1,53+1,47)
                                      =    99,01     +  3
                                      = 102,01

   

  Trả lời

Viết một bình luận