Môn Toán Lớp 5: 1. Bao gạo là 0,15 tạ gạo. Hỏi nếu lấy đi 4/5 bao gạo thì được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 2. Chu vi của một khu vườn HCN là 1,1 km. Chiều

Môn Toán Lớp 5: 1. Bao gạo là 0,15 tạ gạo. Hỏi nếu lấy đi 4/5 bao gạo thì được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
2. Chu vi của một khu vườn HCN là 1,1 km. Chiều rộng bằng 3/8 chiều dài. Tính diện tích khu vườn đo theo đơn vị mét vuông và đơn vị héc-ta?

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 1. Bao gạo là 0,15 tạ gạo. Hỏi nếu lấy đi 4/5 bao gạo thì được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 2. Chu vi của một khu vườn HCN là 1,1 km. Chiều”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1. Đổi 0,15 tạ = 15 kg
  Nếu lấy đi 4/5bao gạo thì được số kg gạo là:
  15 xx 4/5 = 12 (kg)
   Đ/S: 12kg
  2. Đổi 1,1 km= 11 ha
  Nửa chu vi khu vườn HCN là:
  11 : 2 = 5,5 (ha)
  Chiều dài khu vườn HCN là:
  5,5 : ( 3+ 8) xx 8 = 4(ha)
  Chiều rộng khu vườn HCN là:
  5,5 – 4 = 1,5(ha)
  Diện tích khu vườn HCN là:
  4 xx 1,5 = 6 (ha)
  Đổi 6 ha = 60 000 m^2
  Đ/S: 6ha ; 60 000 m^2

  Trả lời

Viết một bình luận