Môn Toán Lớp 5: x – 2/3 = 5/4 + 1/3 x – 3/5 = 7/9 + 4/7

Môn Toán Lớp 5: x – 2/3 = 5/4 + 1/3
x – 3/5 = 7/9 + 4/7

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: x – 2/3 = 5/4 + 1/3 x – 3/5 = 7/9 + 4/7”

Viết một bình luận