Môn Toán Lớp 5: 2,35796km2 = … dam2 69,805dm2=… mm2 giải chi tiết nhanh ạ

Môn Toán Lớp 5: 2,35796km2 = … dam2
69,805dm2=… mm2
giải chi tiết nhanh ạ