Môn Toán Lớp 5: 3303 cm ² = dm ² 7039 dm ² = m² 3132 m ² = dam ² 27956 m ²= ha 8 giờ 30 phút = giờ

Môn Toán Lớp 5: 3303 cm ² = dm ²
7039 dm ² = m²
3132 m ² = dam ²
27956 m ²= ha
8 giờ 30 phút = giờ
9 giờ 15 phút = giờ
285 phút = giờ
3/4 giờ = giờ

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 3303 cm ² = dm ² 7039 dm ² = m² 3132 m ² = dam ² 27956 m ²= ha 8 giờ 30 phút = giờ”

Viết một bình luận