Môn Toán Lớp 5: 34 km 35 m = m 9km 9m = m

Môn Toán Lớp 5: 34 km 35 m = m
9km 9m = m

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 34 km 35 m = m 9km 9m = m”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   $34km35m=34000m+35m=34035m$
  $→34km35m=34035m$
                                                                      
  $9km9m=9000m+9m=9009m$
  $→9km9m=9009m$
  *Vì ta có bảng đo dài :
  $km ,hm ,dam ,m ,dm ,cm ,mm$
  Mỗi đơn vị liên tiép sẽ gấp $10$ lần.

  Trả lời

Viết một bình luận