Môn Toán Lớp 5: 8m 5dm=-..m 2km 65m=-..km 5tấn 562kg=–tấn 12m vuông 5dm vuông=–m vuông giúp mình với ạ

Môn Toán Lớp 5: 8m 5dm=……m 2km 65m=……km 5tấn 562kg=……..tấn 12m vuông 5dm vuông=……..m vuông
giúp mình với ạ

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 8m 5dm=-..m 2km 65m=-..km 5tấn 562kg=–tấn 12m vuông 5dm vuông=–m vuông giúp mình với ạ”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  8m5dm = 8m + 5/10m = 8m + 0,5m = 8,5m
  2km65m = 2km + 65/1000km = 2km + 0,065km = 2,065km
  5tấn562kg = 5tấn + 562/1000tấn = 5tấn + 0,562tấn = 5,562tấn
  12m^2 5dm^2 = 12m^2 + 5/100m^2 = 12m^2 + 0,05m^2 = 12,05m^2
  #tn

  Trả lời

Viết một bình luận