Môn Toán Lớp 5: Bài 1. Quãng đường AB dài 100 km. Một ô tô đi từ A lúc 7 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 45 phút, giữa đường người đó nghỉ 15 phút. Một

Môn Toán Lớp 5: Bài 1. Quãng đường AB dài 100 km. Một ô tô đi từ A lúc 7 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 45 phút, giữa đường người đó nghỉ 15 phút. Một xe máy đi trên quãng đường đó với vận tốc bằng 60% vận tốc của ô tô. Tính vận tốc của xe máy.
Bài 2. Tính bằng cách hợp lý
a. 0,2468 + 0,08 x 0,4 x 12,5 x 2,5 + 0,7532
b. 2 giờ 45 phút + 2,75 giờ x 8 + 165 phút

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Bài 1. Quãng đường AB dài 100 km. Một ô tô đi từ A lúc 7 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 45 phút, giữa đường người đó nghỉ 15 phút. Một”

 1. 1.
  Bài làm :
  \text{Thời gian ô tô đi quãng đường AB kể cả thời gian nghỉ là:}
  \text{9 giờ 45 phút – 7 giờ 30 phút = 2 giờ 15 phút}
  \text{Thời gian ô tô đi quãng đường AB không kể thời gian nghỉ là:}
  \text{2 giờ 15 phút – 15 phút = 2(giờ)}
  \text{Vận tốc ô tô là:}
  \text{100 : 2 = 50(km/h)}
  \text{Vận tốc xe máy là:}
  \text{50 x 60% = 30(km/h)}
  \text{Đáp số: 30km/h}
  ———————–
  2.
  a. \text{0,2468 + 0,08 x 0,4 x 12,5 x 2,5 + 0,7532}
  \text{= (0,2468 + 0,7532) + (0,08 x 12,5) x (0,4 x 2,5) }
  = 1 + 1 xx 1
  = 2
  b. \text{2 giờ 45 phút + 2,75 giờ x 8 + 165 phút}
  \text{= 2,75 giờ + 2,75 giờ x 8 + 2,75 giờ}
  \text{= 2,75 giờ x (1 + 8 + 1)}
  \text{= 2,75 giờ x 10}
  \text{= 27,5 giờ}
  #phamnien120879

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Bài 1 :
  Thời gian ô tô đi quãng đường AB ( kể cả thời gian nghỉ ) là:
        9 giờ 45 phút – 7 giờ 30 phút = 2 giờ 15 phút
  Thời gian ô tô đi quãng đường AB ( không kể thời gian nghỉ ) là:
        2 giờ 15 phút – 15 phút = 2 ( giờ ) 
  Vận tốc ô tô là :
       100 : 2 = 50 ( km/h )
  Vận tốc xe máy là :
       50 x 60% = 30 ( km/h )
                      Đ/S : 30 km/h
   Bài 2 :
  a, 0,2468 + 0,08 x 0,4 x 12,5 x 2,5 + 0,7532
  = ( 0,2468 + 0,7532 ) + ( 0,08 x 12,5 ) x ( 0,4 x 2,5 )
  = 1 + 1 x 1 = 1 + 1 =2
  b, 2 giờ 45 phút + 2,75 giờ x 8 + 165 phút
  = 2,75 giờ + 2,75 giờ x 8 + 2,75 giờ 
  = 2,75 giờ x ( 1 + 8 + 1 )
  = 2,75 giờ x 10 = 27,5 giờ 

  Trả lời

Viết một bình luận