Môn Toán Lớp 5: Bài 6. Một cái hồ chứa nước hình chữ nhật có chu vi 0,8km. Chiều rộng bằng 2/3 chiều dài . Diện tích cái hồ đó là =…héc

Môn Toán Lớp 5: Bài 6. Một cái hồ chứa nước hình chữ nhật có chu vi 0,8km. Chiều rộng bằng 2/3 chiều dài . Diện tích cái hồ đó là ……………héc ta
giúp mink nha

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Bài 6. Một cái hồ chứa nước hình chữ nhật có chu vi 0,8km. Chiều rộng bằng 2/3 chiều dài . Diện tích cái hồ đó là =…héc”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng số phần bằng nhau là:
  2 + 3 = 5 ( phần )
  Nửa chu vi cái hồ hình chữ nhật là:
  0,8 : 2 = 0,4 ( km )
  Chiều rộng cái hồ hình chữ nhật là:
  0,4 : 5 xx 2 = 0,16 ( km )
  Chiều dài cái hồ hình chữ nhật là:
  0,4 – 0,16 = 0,24 ( km )
  Diện tích cái hồ hình chữ nhật là:
  0,16 xx 0,24 = 0,0384km^2 = 3,84ha
  Đáp số:………….
  #tn

  Trả lời
 2. Đổi 0, 8 km = 800 m
  Nửa chu vi cái hồ chứa nước hình chữ nhật là:
      800 ÷ 2 = 400 ( m )
  Chiều dài cái hồ chứa nước hình chữ nhật là:
     400 ÷ ( 2 + 3 ) × 3 = 240 ( m )
  Chiều rộng cái hồ chứa nước hình chữ nhật là:
     400 – 240 = 160 ( m )
  Diện tích cái hồ chứa nước hình chữ nhật là:
     240 × 160 = 38 400 ( m² )
  Đổi 38 400 m² = 3, 84 ha
          Đáp số: 3, 84 ha

  Trả lời

Viết một bình luận