Môn Toán Lớp 5: Bài 8:Điền dấu <;>;= 5m2 8dm2 -… 58dm2 910ha -… 91km2 7dm 25cm2 -… 70

Môn Toán Lớp 5: Bài 8:Điền dấu <;>;=
5m2 8dm2 ……. 58dm2 910ha ……. 91km2
7dm 25cm2 ……. 705cm2 25dam2 15cm2 ……. 2515cm2
Câu 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
a) 4,35m2=………………….dm2 c) 5km 50m=……………..km
b) 8tấn 35kg=……………..tấn d) 1/4 ha=……………… m2

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Bài 8:Điền dấu <;>;= 5m2 8dm2 -… 58dm2 910ha -… 91km2 7dm 25cm2 -… 70”

Viết một bình luận