Môn Toán Lớp 5: Bái1 Viết số thích hợp vào chỗ chấm a,5m3cm-…m. b,8tấn 12kg-tấn c,123m²-..ha. d,675g-.kg e,1,25ha-.m².

Môn Toán Lớp 5: Bái1 Viết số thích hợp vào chỗ chấm
a,5m3cm…….m. b,8tấn 12kg….tấn
c,123m²……ha. d,675g…..kg
e,1,25ha…..m². g54,78tấn….kg

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Bái1 Viết số thích hợp vào chỗ chấm a,5m3cm-…m. b,8tấn 12kg-tấn c,123m²-..ha. d,675g-.kg e,1,25ha-.m².”

Viết một bình luận