Môn Toán Lớp 5: Cho dãy số: 2023,2020, 2017, 2014, 2011, .. Số 1000 đứn thứ mấy

Môn Toán Lớp 5: Cho dãy số: 2023,2020, 2017, 2014, 2011, .. Số 1000 đứn thứ mấy

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Cho dãy số: 2023,2020, 2017, 2014, 2011, .. Số 1000 đứn thứ mấy”

 1. Giải đáp:
  $342.$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $2023,2020, 2017, 2014, 2011, \dots , 1000$
  Dãy trên là dãy số cách đều với số hạng sau kém số hạng đầu 3 đơn vị
  Số cuối kém số đầu số đơn vị là:
  $2023-1000=1023$ (đơn vị)
  $1023$ đơn vị có số khoảng cách là:
  $1023: 3 = 341$ (khoảng cách)
  Số thứ tự mà số $1000$ đứng là:
  $341+1=342$
  Đáp số: $342.$

  Trả lời

Viết một bình luận