Môn Toán Lớp 5: cuộn vải thứ nhất dài 32m cuộn vải thứ hai dài 38m cuộn vải thứ ba bằng trung bình công cả 3 cuộn Tính cuộn vải thứ 3

Môn Toán Lớp 5: cuộn vải thứ nhất dài 32m cuộn vải thứ hai dài 38m cuộn vải thứ ba bằng trung bình công cả 3 cuộn
Tính cuộn vải thứ 3

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: cuộn vải thứ nhất dài 32m cuộn vải thứ hai dài 38m cuộn vải thứ ba bằng trung bình công cả 3 cuộn Tính cuộn vải thứ 3”

Viết một bình luận