Môn Toán Lớp 5: Giúp mình với mình đang cân gấp. Bài 4 . Viết các số đo sau có đơn vị là mét vuông a) 2,5 km vuông = b) 10,4 ha =

Môn Toán Lớp 5: Giúp mình với mình đang cân gấp. Bài 4 . Viết các số đo sau có đơn vị là mét vuông
a) 2,5 km vuông = b) 10,4 ha =
c) 0,03 ha = d) 800 do vuông =
e) 80 dm vuông = g) 917 dm vuông =

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Giúp mình với mình đang cân gấp. Bài 4 . Viết các số đo sau có đơn vị là mét vuông a) 2,5 km vuông = b) 10,4 ha =”

 1. a)\ 2,5km^2=2,5xx1 000 000m^2=2 500 000m^2
  b)\ 10,4ha=10,4xx10 000m^2=104 000m^2
  c)\ 0,03ha=0,03xx10 000m^2=300m^2
  d)\ 800 dm^2=800/100m^2=8m^2
  e)\ 80dm^2=80/100m^2=0,8m^2
  g)\ 917dm^2=917/100m^2=9,17m^2
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  – Mỗi đơn vị đo diện tích liên tiếp cách nhau 100 đơn vị.
   

  Trả lời

Viết một bình luận