Môn Toán Lớp 5: hình thang có độ dài hai đáy bằng 24 cm,đấy lớn hơn đáy bé 1,2cm,chiều cao kém đáy bé 2,4cm. Tính diện tích hình thang ?

Môn Toán Lớp 5: hình thang có độ dài hai đáy bằng 24 cm,đấy lớn hơn đáy bé 1,2cm,chiều cao kém đáy bé 2,4cm. Tính diện tích hình thang ?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: hình thang có độ dài hai đáy bằng 24 cm,đấy lớn hơn đáy bé 1,2cm,chiều cao kém đáy bé 2,4cm. Tính diện tích hình thang ?”

 1. Độ dài đáy lớn là:
  (24+1,2):2=12,6(cm)
  Độ dài đáy bé là:
  12,6-1,2=11,4(cm)
  Độ dài chiều cao là:
  11,4-2,4=9(cm)
  Diện tích hình thang là:
  (12,6+11,4)×9:2=108(cm^2)
  Đáp số: 108cm^2

  Trả lời
 2.                                                                       bài giải
  Đáy lớn của hình thang là:
  (24+1,2):2=12,6(cm)
  Đáy bé của hình thang là:
  12,6-1,2=11,4(cm)
  Chiều cao của hình thang là:
  11,4-2,4=9(cm)
  Diện tích của hình thang là:
  (12,6+11,4)x9:2=108(cm2)
  Đáp số:108cm2

  Trả lời

Viết một bình luận