Môn Toán Lớp 5: lũy thừa \(10^{10}\) khi biết ở dưới hệ thập phân thì cần bao nhiêu chữ số 0

Môn Toán Lớp 5: lũy thừa \(10^{10}\) khi biết ở dưới hệ thập phân thì cần bao nhiêu chữ số 0

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: lũy thừa \(10^{10}\) khi biết ở dưới hệ thập phân thì cần bao nhiêu chữ số 0”

Viết một bình luận