Môn Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 12m.Nếu bớt chiều dài 5m và bớt chiều rộng 5m thì diện tích giảm 325m2.Tính diện tích hìn

Môn Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 12m.Nếu bớt chiều dài 5m và bớt chiều rộng 5m thì diện tích giảm 325m2.Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu?

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 12m.Nếu bớt chiều dài 5m và bớt chiều rộng 5m thì diện tích giảm 325m2.Tính diện tích hìn”

 1. Giải
  Gọi chiều rộng lúc đầu là a (m)
  => Chiều dài lúc đầu là a+12 (m)
  => Chiều rộng lúc sau là a-5 (m)
  => Chiều dài lúc sau là a+12-5 = a+7 (m)
  Ta có :
  a xx (a+12) = (a-5)xx(a+7) + 325
  a xx a + 12 xx a = a xx (a+7) – 5 xx (a+7) + 325
  a xx a + 12 xx a = a xx a + 7 xx a – 5 xx a -35 + 325
  a xx a + 12 xx a = a xx a + 2 xx a + 290
  10 xx a = 290
  a = 290 : 10
  a = 29
  => a+12 = 29+12 = 41 
  => Diện tích hình chữ nhật ban đầu là :
  41 xx 29 = 1189 (m^2)
  Đáp số : 1189 m^2

  Trả lời

Viết một bình luận