Môn Toán Lớp 5: một hình tam giác có diện tích 8,595 cm2 đọ dài cạn đáy là 4,5cm vậy chiều cao ứng với cạnh đáy của tam giác đó là bao nhiêu cm

Môn Toán Lớp 5: một hình tam giác có diện tích 8,595 cm2 đọ dài cạn đáy là 4,5cm vậy chiều cao ứng với cạnh đáy của tam giác đó là bao nhiêu cm

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: một hình tam giác có diện tích 8,595 cm2 đọ dài cạn đáy là 4,5cm vậy chiều cao ứng với cạnh đáy của tam giác đó là bao nhiêu cm”

 1.                                                      Giải
                   Chiều cao tương ứng với cạnh đáy của hình tam đó là 
                                       8,595 : 4,5 xx 2 = 3,82 (cm)
                                                   Đáp số : 3,82 cm
   @# lười

  Trả lời

Viết một bình luận