Môn Toán Lớp 5: 1,3-3,2+5,1-7+8,9-10,8+-.+43,1

Môn Toán Lớp 5:

1,3-3,2+5,1-7+8,9-10,8+…..+43,1

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 1,3-3,2+5,1-7+8,9-10,8+-.+43,1”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Từ 1,3 đến 43,1 có: (43,1 – 1,3): 1,9 + 1 = 23 số
  từ 1,3 đến 42,1 có 22 số mà 1,3 – 3,2) + (5,1 – 7) + (8,9 – 10,8). + ( 39,3 – 41,2 )
   có  22 : 2 = 11 cặp mà giá trị 1 cặp là ( – 1,9) nên tổng của 11 cặp là – 1,9 x 11= -20,9
  Vậy B = + 43,1 -20,9 = 22,2

  Trả lời

Viết một bình luận