Môn Toán Lớp 5: (123457+245678)+(5678-4785) -56 ×0 = ?

Môn Toán Lớp 5:

(123457+245678)+(5678-4785) -56 ×0 = ?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: (123457+245678)+(5678-4785) -56 ×0 = ?”

Viết một bình luận