Môn Toán Lớp 5: 6 ha 7 m2=-.ha678g=-.kg

Môn Toán Lớp 5:

6 ha 7 m2=…..ha

678g=…..kg

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 6 ha 7 m2=-.ha678g=-.kg”

 1. Giải đáp:
  a) Ta có :1m^2 = 0,0001ha
  => 7m^2 = 7 xx 0,0001 = 0,0007ha
  6ha7m^2 = 6 + 0,0007 = 6,0007ha
  Vậy 6ha7m^2 = 6,0007ha
  b) Ta có :1g = 0,001kg
  => 678g = 678xx0,001 = 0,678kg
  Vậy 678g = 0,678kg
   

  Trả lời

Viết một bình luận