Môn Toán Lớp 5: 9dm4cm =-… mCác anh chị giúp e với

Môn Toán Lớp 5:

9dm4cm =……. m

Các anh chị giúp e với

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 9dm4cm =-… mCác anh chị giúp e với”

 1. #Zu_nie
  Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  @ Quy ước : 
  1 dm = 1/10 = 0,1 m
  -> 9 dm = 9/10 = 0,9 m  
  1 cm = 1/100 = 0,01 m 
  -> 4 cm = 4/100 = 0,04 m 
  => 0,9 m + 0,04 m = 0,94 m 
  Vậy 9 dm 4 cm = 0,94 m
   

  Trả lời

Viết một bình luận