Môn Toán Lớp 5: Bài 3 Viết các số sau A năm đơn vị phẩy 9/10 b82 đơn vị phẩy 4 phần nghìn12 và 30/7 dkhông đơn vị phẩy 21 nghìn

Môn Toán Lớp 5:

Bài 3 Viết các số sau A năm đơn vị phẩy 9/10 b82 đơn vị phẩy 4 phần nghìn12 và 30/7 d

không đơn vị phẩy 21 nghìn