Môn Toán Lớp 5: Bài 5: Tính nhanha. ( 227,56 – 197,3) + ( 297,3 – 127,56)b. ( 10,38 + 12,58 + 14,68 )- ( 0,38 + 4,68 + 2,58)

Môn Toán Lớp 5:

Bài 5: Tính nhanh

a. ( 227,56 – 197,3) + ( 297,3 – 127,56)

b. ( 10,38 + 12,58 + 14,68 )- ( 0,38 + 4,68 + 2,58)

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Bài 5: Tính nhanha. ( 227,56 – 197,3) + ( 297,3 – 127,56)b. ( 10,38 + 12,58 + 14,68 )- ( 0,38 + 4,68 + 2,58)</p”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    a, (227,56-197,3)+(297,3-127,56)
  = 227,56-197,3+297,3-127,56
  = (227,56-127,56)+(297,3-197,3)
  = 100+100
  = 200
    b, (10,38+12,58+14,68)-(0,38+4,68+2,58)
  = 10,38+12,58+14,68-0,38-4,68-2,58
  = (10,38-0,38)+(12,58-2,58)+(14,68-4,68)
  = 10+10+10
  = 30

  Trả lời
 2. ( 227,56 – 197,3) + ( 297,3 – 127,56)
  = (227,56 -127,56) +(297,3-127,3)
  = 100 + 100
  = 200
  ____________________
  ( 10,38 + 12,58 + 14,68 )- ( 0,38 + 4,68 + 2,58)
  = (10,38 -0,38)+(12,58 -2,58)+(14,68 -4,68)
  = 10 +10 + 10
  = 10xx3
  =30

  Trả lời

Viết một bình luận