Môn Toán Lớp 5: Cho hai số có tổng bằng 62,5 nếu gấp đôi số thứ nhất thì được kết quả kém 1/2 số thứ hai là 5,75 tìm hai số đã choEm cần gấp

Môn Toán Lớp 5:

Cho hai số có tổng bằng 62,5 nếu gấp đôi số thứ nhất thì được kết quả kém 1/2 số thứ hai là 5,75 tìm hai số đã cho

Em cần gấp và cần trước 10h hoặc 17h chiều

Cảm ơn

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Cho hai số có tổng bằng 62,5 nếu gấp đôi số thứ nhất thì được kết quả kém 1/2 số thứ hai là 5,75 tìm hai số đã choEm cần gấp”

 1. Giải
  Gọi số thứ nhất là a => Số thứ nhất lúc sau là a xx 2
  => Số thứ hai lúc đầu là (a xx 2 + 5,75) xx 2 = a xx 4 + 11,5
  Theo bài ra :
  a + a xx 4 + 11,5 = 62,5
  a xx (1+4) + 11,5 = 62,5
  a xx 5 = 62,5 – 11,5
  a xx 5 = 51
  => a = 51 : 5 = 10,2
  => a xx 4 + 11,5 = 10,2 xx 4 + 11,5 = 52,3
  Vậy số thứ nhất và số thứ hai lần lượt là 10,2 và 52,3

  Trả lời

Viết một bình luận