Môn Toán Lớp 5: Đúng điền Đ sai điền S5m²6dm²>306dm² -3/4 thế kỉ < 25 năm -.47ha52m² = 47,0052km² -.12 tấ

Môn Toán Lớp 5:

Đúng điền Đ sai điền S

5m²6dm²>306dm² ….

3/4 thế kỉ < 25 năm …..

47ha52m² = 47,0052km² …..

12 tấn 25 yến > 12,25 tấn….

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Đúng điền Đ sai điền S5m²6dm²>306dm² -3/4 thế kỉ < 25 năm -.47ha52m² = 47,0052km² -.12 tấ”

 1. Giải đáp:
  công thuc
  1KM²=100HA
  1HA=10000M²
  1M²=100DM²
  1M²=10000CM²
  1DAM²=10000M²
  1KM²=1000M
  Đúng điền Đ sai điền S
  5m²6dm²>306dm²   Đ
  3/4 thế kỉ < 25 năm   S
  47ha52m² = 47,0052km²  S
  12 tấn 25 yến > 12,25 tấn  Đ   
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận